Złote Wachlarze 2019

Gratulujemy wszystkim Laureatom!

 

 

Kategoria Osoba: Izabela Czerniejewska

Badaczka, specjalistka ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracyjnym, koordynatorka projektów realizowanych
w Migrant Info Point w Poznaniu, członkini miejskiego zespołu ds. polityki równości i różnorodności w Poznaniu.

 

 

Kategoria Instytucja: Teatr Powszechny w Warszawie

Statuetka Złotych Wachlarzy za za włączanie sztuki do dyskursu na temat migracji i włączanie migrantów w kulturę.

 

 

Nagroda publiczności: Leyla Elsanova

mentorka kulturowa związana z Fundacją Ocalenie i  Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie, edukatorka

 

Złote Wachlarze 2018

 

 

 

Kategoria Osoba: dr hab. Witold Klaus

Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, dr habilitowany nauk prawnych, pracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz badacz Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. 

Statuetka Złotych Wachlarzy za  wkład w budowanie dialogu i partnerstwa oraz wsparcia prawnego i instytucjonalnego migrantów i migrantek.

Kategoria Instytucja: Radio Tok FM

Radio TOK FM - „Pierwsze Radio Informacyjne” - jest stacją w formacie „news & talk”, opiniotwórczym radiem „mówionym” - słowo stanowi około 90% programu. Nadaje obecnie w 23 obszarach miejskich.

Statuetka Złotych Wachlarzy za stworzenie przestrzeni do debaty na temat migracji.

Nagroda Publiczności: Michał Wysłocki

Prawnik, dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego w firmie prawniczej Sadkowski i Wspólnicy, ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. 

Nagroda publiczności w uznaniu za działania promujące uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu.

Wyróżnienie Specjalne: Instytucja Rzecznik Praw Obywatelskich

Wyróżnienie Specjalne w uznaniu za konsekwentne działania na rzecz poszanowania praw migrantów.

Złote Wachlarze 2017

 

 

Kategoria Osoba: Paweł Kaczmarczyk

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Demografii), dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Nominacja za wkład w budowanie i promowanie wiedzy w zakresie ekonomii migracji, propagowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o fakty i rzetelne dane.

Statuetka Złotych Wachlarzy za wkład w budowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o rzetelne dane, propagowanie opartej na faktach wiedzy na temat migracji.

Kategoria Instytucja: Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie

Szkoła podstawowa i gimnazjum, które nie boją się wielokulturowości. W placówce co piąte dziecko jest cudzoziemcem. Szkoła, położona w sąsiedztwie Wólki Kosowskiej, kształci dzieci w klasach, w których potrafi być reprezentowane 5-6 narodowości. Integruje dzieci kompleksowo i wielowątkowo, traktuje je życzliwie, zabiegając, by jak najpełniej i jak najszybciej korzystały z oferty edukacyjnej szkoły.

Statuetka Złotych Wachlarzy za wkład w budowanie dobrych praktyk w zakresie integracji dzieci migranckich w środowisku szkolnym.

Nagroda Publiczności: Paweł Kaczmarczyk

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Demografii), dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Nominacja za wkład w budowanie i promowanie wiedzy w zakresie ekonomii migracji, propagowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o fakty i rzetelne dane.

Za wkład w budowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o rzetelne dane, propagowanie opartej na faktach wiedzy na temat migracji.

Nagroda Specjalna: Marina Hulia

Za działania na rzecz praw dzieci migrujących.

Złote Wachlarze 2016

 

 

Kategoria Osoba: Agnieszka Kosowicz

Prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Statuetka Złotych Wachlarzy za działania na rzecz promowania świadomości na temat procesów migracyjnych, budowania postaw sprzyjających otwartości i tolerancji oraz ułatwiania integracji migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet migrantek. 

 

 

Kategoria Instytucja: Urząd Miejski w Gdańsku

Statuetka Złotych Wachlarzy za inicjowanie i wprowadzanie systemowych działań w Gdańsku wspierających kompleksowe podejście do integracji migrantów w Gdańsku. 

 

Nagroda Publiczności: Urząd Miejski w Gdańsku

Nagroda Publiczności w uznaniu za  podejmowanie działań wspierających kompleksowe podejście do integracji migrantów w Gdańsku. 

 

Złote Wachlarze 2015

 

 

Kategoria Osoba: Myroslava Keryk

Statuetka Złotych Wachlarzy za wkład w budowanie dialogu pomiędzy Polakami i społecznością ukraińską w Polsce i wspieranie integracji społecznej.

 

Kategoria Instytucja: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Statuetka Złotych Wachlarzy za działania na rzecz integracji cudzoziemców w Gdańsku, służące rozwojowi kapitału społecznego, dialogu obywatelskiego oraz współpracy międzysektorowej. 

 

Nagroda Publiczności: Angela Darbinian 

Nagroda Publiczności za szeroki wachlarz działań wspierających integrację dzieci migranckich i polskich w środowisku szkolnym. 

Złote Wachlarze 2014

 

Kategoria Osoba: Abdulcadir Gabeire Farah

Statuetka Złotych Wachlarzy za promowanie tolerancji i dialogu międzykulturowego oraz działalność na rzecz włączania imigrantów w dialog obywatelski.

 

Kategoria Instytucja: Fundacja ,, Inna Przestrzeń'' 

Statuetka Złotych Wachlarzy za inicjatywę ”Lokalne międzysektorowe polityki na rzecz migrantów”,  która przyczyniła się do podkreślenia znaczenia nstytucji lokalnych w kształtowaniu sytuacji migrantów, włączania cudzoziemców do debaty na temat integracji oraz wymiany informacji i doświadczeń między miastami.

 

Nagroda Publiczności: Karolina Sydow

Nagroda Publiczności za ułatwianie cudzoziemcom funkcjonowania w  przestrzeni formalno-prawnej związanej z legalizacją pobytu, rynkiem pracy oraz wieloma aspektami życia codziennego. W głosowaniu publiczności zebraliśmy ponad dwa tysiące głosów!

 

Wyróżnienia: Helsińska Fundacjia Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Decyzją Kapituły przyznano także dwa specjalne wyróżnienia za całokształt działań na rzecz ochrony praw migrantów. Wyróżnienie otrzymali Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Gratulujemy i dziękujemy za podejmowanie tak ważnych działań!

 

Złote Wachlarze 2013

 

 

Kategoria Osoba: Krystyna Starczewska

Statuetka Złotych Wachlarzy za wieloletnie, stałe i konsekwentne zaangażowanie w tworzenie środowiska szkolnego wspierającego integrację dzieci migranckich w Polsce oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i szeroko rozumianej integracji szkolnej. 

 

Kategoria Instytucja: Urząd m.st. Warszawy

Statuetka Złotych Wachlarzy za prowadzenie działań na rzecz integracji migrantów i uczestniczenie w procesie budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami, w tym powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców.

Nagroda Publiczności: Ksenia Naranovich

Prezes Fundacji Rozwoju Oprócz Granic (FROG), migrantka. Nominowana do nagrody Złote Wachlarze za zaangażowanie w problematykę migracji w Polsce oraz poprawę sytuacji migrantów w Polsce.